ویژگی های سیستم

-مدیریت پروژه

-مدیریت ارتباط با مشتری

-مدیریت تیم اجرایی

-نظارت بر فعالیت اعضای تیم

-درج وظایف اعضا

-امکان تعیین تاریخ شروع و مهلت برای انجام هر فعالیت

-تعیین زمان اتمام پروژه

-پیگیری نقاط عطف (deadline)

-امکان ثبت زمان صرف شده برای هر فعالیت (Time Tracking)

-درخواست های پشتیبانی

-درج اطلاعیه ها توسط مدیر سیستم

-فاکتور ها و پرداخت ها

-ارسال پیام بین اعضا

-یادداشت ها

-تقویم پروژه

-رویداد ها

-timeline اختصاصی برای هر عضو

-مدیریت فایل ها

تصاویر محیط نرم افزار

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1