شرکت تخته شهید باهنر

شرکت تخته شهید باهنر

شرکت تخته دکتر باهنر (تخته گرگان) درسال 1344 تاسیس وفعالیت خود را با تولید نئوپان درسال 1347 آغازنمود.

bahonar