کشت و صنعت سفید دانه

kamzit

کشت و صنعت سفید دانه

شرکت کشت و صنعت سفيد دانه با نام تجاری کامزیت در سال 1376 در پای بر عرصه صنعت زيتون کشور نهاد و در سال 1386 به عنوان مقام برتر کيفيت در توليد روغن زيتون طبيعی کشور از جشنواره ملی زيتون دست يافت.

kamzit