زیتون گلستان نمونه ( باز طراحی )

golestan olive logo

زیتون گلستان نمونه ( باز طراحی )

این شرکت نمونه درسال 1383 برای اولین بار با استفاده از نودرختان زیتون تپه ماهورهای سبز شهرستان مینودشت با ظرفیت پایینی به تولید روغن با کیفیت پرداخت. متناسب با افزایش در سطح زیر کشت باغات زیتون افزایش ظرفیت داد و همیشه فلسفه کاری خود را تولید روغن زیتون با درجه کیفیت اکستراورجین تعریف کرد. فاصله کارخانه با باغات زیتون بسیار کم است و این امر باعث شده شرکت کنترل دائم روی کیفیت میوه باغات داشته باشد و در حداقل زمان ممکن پس از برداشت زیتون برداشت شده به کارخانه ارسال میشود تا تبدیل به روغن مرغوب گردد.

golestan olive redesign