پکیج های طراحی وب سایت

* افزودن هرگونه امکانات سفارشی با برآورد هزینه قابل دسترس خواهد بود.

* هزینه طراحی زبان خارجه اضافی 40 درصد قیمت پکیج انتخابی می باشد و برای زبان های بعدی 20 درصد محاسبه خواهد شد.

* ترجمه متون سایت برای زبان های بعدی بر عهده مشتری می باشد.